Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 3/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/19
 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) ustalam następująco Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

 

 

>> Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o wyborze  najkorzystniejszej oferty nr post.: ZO/SP/1/17

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenie zamówienia realizowanego w formie  zapytania ofertowego  nr ZO/6/2016 na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej”.

 Szczegóły oferty

>>>> Ogłoszenie nr 1

 

 

 

 

 

 

Olesno, dnia 17.01.2017r.

             Zapytanie ofertowe nr ZO/SP/1/17

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

 ZAMAWIAJĄCY

Szkoła  Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie                                                                       

 1. Szkolna 5

33-210 Olesno

http://www.spolesno.cal.pl/;  tel. 14.641.24.41 ; e-mail: sp-olesno@wp.pl;

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY

Zakres rzeczowy zamówienia  obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły w Oleśnie, ul Szkolna 5, dz. nr 453/1 – w następującym zakresie:

 1. Projekt  budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,  
 2. Branżowe  projekty  wykonawcze instalacji energetycznej, sanitarnej, grzewczej
  i gazowej – wraz z przyłączami do istniejących instalacji wewnętrznych,
 3. Projekt techniczny przekładek sieci kolidujących z planowaną budową,
 4. Szczegółowy  przedmiar robót  opracowany w oparciu o nakłady KNR lub innych dostępne  katalogi,
 5. Kosztorys inwestorski  opracowany w oparciu o szczegółowy przedmiar robót,
 1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Do pobrania:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Wzór Umowy