Klasa 4a

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.06 – 25.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 8.06 – 19.06.2020 r

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 1.06 – 5.06.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.05 – 29.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 18.05 – 22.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 11.05 – 15.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 4.05 – 8.05.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 23.04-29.04.2020 r.

Wychowanie fizyczne

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 15.04-22.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 2.04-8.04.2020 r.

Materiały edukacyjne do pracy zdalnej na okres 25.03-1.04.2020 r.

Język polski

Temat 1: Co nazywa przymiotnik i jak się odmienia?

 • – podręcznik s. 208, zad. 1.a)- wykonać w zeszycie do języka polskiego,
 • – podręcznik s. 209- zapisać definicję przymiotnika do zeszytu,
 • – zapoznać się z tabelą z odmianą przymiotnika przez przypadki i liczby, 
 • – podręcznik s. 210- zapisać informacje z ramki z wykrzyknikiem do zeszytu- rodzaje przymiotnika,
 • – zeszyt ćwiczeń: wykonać zadania s. 55- zad. 5,
 • – dla chętnych: s. 56- zad. 7. a), s. 57- zad. 8. a)

Temat 2: Pobudzić wyobraźnię… – epitet. 

 • – podręcznik s. 220- przeczytać fragment „Pana Tadeusza”, wykonać zadania pod tekstem nr 1, 2, 3a,
 • – zapoznać się z definicją epitetu w podręczniku- s. 221,
 • – zapisać definicję epitetu w zeszycie- od słowa „wyraz” do słowa „przymiotnikiem”,
 • – wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń- s. 59- cała strona.

Temat 3: Pisownię „ó” można uzasadnić.

 • – zapoznać się z regułą ortograficzną na s. 43 w podręczniku, zapis tabeli z wykrzyknikiem do zeszytu,
 • – podręcznik s. 44- zad. 5- wykonać w zeszycie,
 • – zeszyt ćwiczeń- wykonać zadania ze strony 11,
 • – dla chętnych: zeszyt ćwiczeń s. 12.

Temat 4: Jak zapisywać wyrazy zakończone na  „-ów”, „-ówka”, „-ówna”?

 • – zapoznać się z regułą ortograficzną w ramce na s. 191 w podręczniku i przepisać ją do zeszytu,
 • – wykonać w zeszycie zadanie 3-  s. 191 w podręczniku,
 • -zeszyt ćwiczeń- wykonać zadania: s. 41- zad. 1, 2,
 • – dla chętnych: zeszyt ćwiczeń s. 42- cała strona.

Temat 5: Kiedy w wyrazach piszemy „u”?

 • podręcznik s. 194- wykonać w zeszycie zad. 1, zapoznać się z regułą ortograficzną w tabeli z wykrzyknikiem, przepisać regułę do zeszytu,
 • – wykonać w zeszycie zad. 2, s. 195 z podręcznika,
 • – wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń od s.43 do s. 44,
 • – zadania w zeszycie ćwiczeń od s. 45 do s. 46 – dodatkowe dla chętnych uczniów.

 Temat 6: Porozumienie to podstawa.

 • – przeczytać tekst w podręczniku s. 227- 229 – „Dżok. Legenda psiej wierności”,
 • – ocenić prawdziwość zdań w zadaniu nr 1 w podręczniku na s. 229- wpisać do zeszytu zdania prawdziwe,
 • – wykonać w zeszycie zadanie nr 4 z podręcznika s. 229- praca pisemna ok. 3- 4 zdania.

Temat 7: Portret ulubieńca.

 • – zapoznać się z wierszami na s. 230- 231 w podręczniku,
 • – wykonać w zeszycie zad. 3. b) z podręcznika s. 232,
 • – wykonać w zeszycie zad. 4 z podręcznika s. 232- opis ulubionego zwierzęcia- pamiętać o akapitach.

Temat 8: Co robi? Co się  z nim dzieje? Czasownik.

 • – zapoznać się z definicją czasownika w ramce na s. 237 w podręczniku, przepisać ją do zeszytu,
 • – zapoznać się z informacjami dotyczącymi odmiany czasownika, form osobowych i nieosobowych, bezokoliczników, czasów umieszczonych w ramkach na s. 238- 239 w podręczniku,
 • – przepisać do zeszytu informację o formach nieosobowych- bezokolicznikach z ramki na s. 238 w podręczniku,
 • – odmienić w zeszycie przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej czasownik: „jestem” – wg wzoru w ramce na s. 238 w podręczniku,
 • – wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania: nr 3- s. 65, nr 6 i 7- s. 67,
 • – zadanie dodatkowe dla chętnych: zeszyt ćwiczeń, s. 68, zad. 9.

Temat 9: Wyrazy z literą „ż”, których pisownię trzeba zapamiętać.

 • – zapoznać się z tekstem „Jak powstało Jezioro Żabie” na s. 282-283 w podręczniku,
 • – wypisać w zeszycie wszystkie wyrazy z “ż” z przeczytanego tekstu,
 • – zaznaczyć kolorem w wypisanych wyrazach literę „ż”,
 • – ułożyć i zapisać w zeszycie 3 zdania z wybranymi z powyższych wyrazami,
 • – wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania: s. 86- zad. 1, s. 87- zad. 2,
 • – zadania dla chętnych: zeszyt ćwiczeń- s. 88, zad. 4 i 5.

Temat 10: Opowiadamy o tym, jak Marcin z przyjaciółmi zakładał bazę.

 • – zapoznać się  z tekstem „ Baza” z podręcznika s. 241- 243,
 • – ułożyć i zapisać w zeszycie odpowiedzi na pytania zawarte w zad. 1 na s. 243 w podręczniku,
 • – wykonać pisemnie w zeszycie zadanie nr 3- s. 244 w podręczniku- uzupełnić opowiadanie, odpowiadając na pytania podane obok- pamiętać o akapitach.

MATEMATYKA

Drodzy uczniowie w  związku z zaistniałą sytuacją i zaleceniami nauki w domu, bardzo Was  proszę o opracowanie wymienionych tematów lekcji. Powodzenia i życzę zdrowia.

16.03.2020 (poniedziałek)

Temat: Rysowanie figur symetrycznych.

Cel: nauczysz się poszukiwać symetrii w figurach geometrycznych

 • Wytnij z kolorowego papieru koło lub kwadrat. Zegnij kartkę kilkakrotnie i wytnij serwetkę. Po rozłożeniu otrzymasz wycinankę. Wklej ją do zeszytu. ( Przykłady wycinanek znajdziesz w podręczniku na str.38 )
 • Podręcznik str. 42 Czy już umiem? (rozwiązania zapisz w zeszycie).
 • Ćwiczenia str. 93, zad.4 i 5
 • Dla chętnych : ćwiczenia str. 93, zad.6.

18.03.2020 (środa)

Temat: Koła i okręgi.

Cel: nauczysz się odróżniać koło od okręgu, będziesz rysować promienie i średnice kół i okręgów

 • Przeczytaj wiadomości z podręcznika str.43.
 • Narysuj w zeszycie koło. Zaznacz i podpisz jego środek, promień i średnicę.
 • Narysuj w zeszycie okrąg. Zaznacz i podpisz jego środek, promień i średnicę.
 • Ćwiczenia str. 94 zad. 1 – 4.

19.03.2020  ( czwartek)

Temat: Rysowanie kół i okręgów.

Cel: nauczysz się sprawnie posługiwać cyrklem przy rysowaniu kół i okręgów

 • Podręcznik str. 47 Czy już umiem? ( rozwiązania zapisz w zeszycie)
 • Ćwiczenia str. 95, zad. 5 i 6
 • Dla chętnych : ćwiczenia str. 95, zad.7.

20.03.2020 (piątek)

Temat: Co to jest skala?

Cel: dowiesz się, co to jest skala i do czego ją stosujemy

 • Zapoznaj się z wiadomościami o skali – podręcznik str. 48.

Skalę stosuje się wtedy, gdy rysunek przedmiotu lub figury w naturalnej wielkości byłby zbyt duży lub zbyt mały.

Skala określa, ile razy wszystkie wymiary na rysunku są powiększone lub pomniejszone w stosunku do wymiarów rzeczywistych.

 • Skala 5 : 1 oznacza powiększenie 5 razy.
 • Skala 1 : 1 oznacza rysunek w rzeczywistej wielkości.
 • Skala 1 : 4 oznacza pomniejszenie 4 razy.

Sytuacje, w których stosuje się skalę: sporządzanie map, planów pomieszczeń, fotografowanie, oglądanie przez lupę lub lornetkę.

 • Przeczytaj przykłady ze str.49 w podręczniku.
 • Narysuj w zeszycie niebieskim kolorem odcinek o długości 6 cm w skali 1:1.
  Następnie narysuj ten odcinek:
  – kolorem czerwonym w skali  1 : 3
   – kolorem zielonym w skali 2 : 1

Pod każdym rysunkiem zapisz skalę i długość odcinka.

 • Narysuj w zeszycie w skali 1 : 1 prostokąt o wymiarach 2 cm x 4 cm . Następnie narysuj go w skali
  2 : 1 i w skali 1 : 2.
 • Ćwiczenia str. 96 zad.1 -4

Przyroda

 LEKCJA 1 – Temat: Sprawdzian wiadomości

W ramach przygotowania do sprawdzianu wykonaj zadania poniższe zadania

 1. Uzupełnij schemat przedstawiający składniki pokarmowe. Podkreśl nazwę składnika, który jest podstawowym materiałem budulcowym komórek.
 2. Dopasuj funkcje do właściwych układów narządów. Wpisz obok każdego układu odpowiednie litery.                               
Funkcje
A. Stanowi rusztowanie ciała, umożliwia ruch oraz chroni wiele narządów wewnętrznych.
B. Transportuje substancje (takie jak gazy oddechowe i składniki odżywcze) oraz uczestniczy w utrzymaniu stałej temperatury ciała.
C. Umożliwia pobieranie i trawienie pokarmu, wchłanianie substancji odżywczych oraz usuwanie niestrawionych resztek.
D. Reguluje i koordynuje pracę wszystkich narządów, umożliwia odbieranie bodźców z otoczenia, ich analizę i właściwą reakcję.

 1. Układ krwionośny ……. 2. Układ szkieletowy …….. 3. Układ nerwowy ………..    4.Układ pokarmowy ……..
A. ……………………
B. .……………….

3. Na rysunku przedstawiono układ oddechowy człowieka. Podpisz narządy oznaczone na rysunku literami A i B. Następnie uzupełnij zdania.

Wymiana gazowa następuje w narządzie oznaczonym literą ……… .
Tlen dociera do płuc wraz z powietrzem, kiedy wykonujemy ………………….. . Następnie dostaje się przez ściany pęcherzyków bezpośrednio do ………………., która transportuje go do wszystkich ……………………………………… .

Uzupełnij zdania nazwami odpowiednich elementów układu rozrodczego.

………………….. to narząd, w którym co około …………. dni są wytwarzane komórki jajowe.

Plemniki przemieszczają się z jader do ……………………….., a następnie do cewki moczowej.

Proces zapłodnienia zachodzi w …………………………………… .

Przeczytaj zdania dotyczące zmian zachodzących podczas dojrzewania. Wpisz literę D przy zdaniach, które opisują zmiany zachodzące u dziewcząt, a literę C przy zdaniach, które opisują zmiany zachodzące u chłopców. Niektóre ze zdań mogą dotyczyć zmian zarówno u chłopców, jak u dziewcząt. Wpisz przy nich obie litery: C i D.

Zmiana proporcji ciała.

 

Poszerzenie barków.

 

Powiększenie się piersi.

 

Pojawienie się owłosienia pod pachami i w okolicach narządów płciowych.

 

Wytwarzanie komórek rozrodczych.

 

LEKCJA 2 – Temat: Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu?

 • Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 124 – 127. Zwróć uwagę na ilustracje.
 • Wykonaj zadania 1, 2 i 3 ze strony 78 w zeszycie ćwiczeń.
 • Napisz w zeszycie, jak należy postępować w przypadku ukąszenia przez żmiję zygzakowatą.
 • Zadanie dla chętnych: Czym różni się żmija zygzakowata od zaskrońca zwyczajnego?

LEKCJA 3 – Temat: Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu.

 • Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 127 – 129. Zwróć uwagę na ilustracje.
 • Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5 str. 78, zad. 6a i 7 str. 80
 • Napisz w zeszycie nazwy trujących roślin

LEKCJA 4 – Temat: Uzależnienia i ich skutki.

 • Przeczytaj fragment podręcznika ze strony 130 – 134. Zwróć uwagę na ilustracje.
 • Wykonaj zadania 3 ze strony 82 w zeszycie ćwiczeń.
 • Wykonaj w zeszycie rysunek na temat wpływu alkoholu lub dymu papierosowego na organizm człowieka.

JĘZYK ANGIELSKI

 Podręcznik i ćwiczenia Steps Plus dla klasy IV

 • – ćwiczenia gramatyczne i gry językowe na stronie internetowej: https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
 • – rozdział 6 – z podręcznika przeczytać tekst ze s. 84 i zrobić zadania 1, 2 i 3
 • – zadania w ćwiczeniach z rozdziału 6 (przymiotniki, pytania i krótkie odpowiedzi z czasownikiem have got, zaimki wskazujące: this, that, these, those, czytanie tekstu)

HISTORIA

 Jan Zamoyski-druga osoba po królu

 • Jakie urzędy pełnił?
 • Co zrobił dla Rzeczypospolitej?
 • Jakie miasto założył ?
 • Wypełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
  * Wyszukaj i wklej do zeszytu ilustracje, zdjęcia, widokówki itp. przedstawiające Zamość .