Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

        16 stycznia 2015r. po raz pierwszy Szkoła Podstawowa w Oleśnie  przystąpiła do projektu „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, którego głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Najważniejszym celem projektu jest zmiana mentalności społeczeństwa i sposobu myślenia o bezpieczeństwie oraz odpowiedzialności za nie.

         Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie  różnych partnerów, którzy współpracują ze szkołą w realizacji różnorodnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w naszej szkole i  jej okolicy. Partnerzy, którzy wspierają naszą szkołę w realizacji projektu to Wójt Gminy Olesno, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olesno, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Oleśnie.

         Od 2015r. w ramach ww. projektu realizujemy szereg działań, które zostały zawarte w Zintegrowanym Planie Działań opracowanym wspólnie z naszymi partnerami na podstawie analizy przeprowadzonych ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz przeprowadzonej wizji lokalnej szkoły.

Poniżej można bliżej zapoznać się z działaniami realizowanymi w naszej szkole na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, a także lokalnej.

Aneks do poniższego planu działania obejmujący działania obejmujące lata szkolne 2019- 2024 dostępny tutaj >>> aneks

 ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA

”SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Podmiot
1.        Prowadzenie  warsztatów i działań edukacyjnych wśród uczniów i rodziców mających na celu uświadomienie zagrożeń.

 

§  Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, Prawami i obowiązkami ucznia. Normy i zasady bezpieczeństwa na  terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły, podczas wycieczek, w domu. cały okres realizacji projektu wychowawcy klas
§  „Konsekwencje nieodpowiedniego zachowania i odpowiedzialność karna nieletnich” – prelekcja dla uczniów klas VI

§  „Zagrożenia w sieci, cyberprzemoc” prelekcja dla uczniów klas V

§  Pedagogizacja rodziców podczas zebrania na temat zagrożeń i niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą niekontrolowane używanie przez dzieci i młodzież Internetu czy telefonów komórkowych

październik – listopad 2016r. -2019r.

 

 

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej

 

 

 

§  Udział uczniów klas IV-VI w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu”  2017r.-2019r. p. J. Reczek,

p. J. Bartoń – nauczyciele informatyki

§  Realizacja projektu dotyczącego współczesnych zagrożeń w ramach projektu „Żyję zdrowo – stop nałogom” – przeprowadzenie w klasach IV-VI zajęć na temat „Unikamy zagrożeń” według ustalonego harmonogramu w roku szkolnym 2016/2107

 

p. Paulina Tendera – koordynator  specjalista ds. żywienia
§  Pedagogizacja rodziców nt.                         „Cukier uzależnia” styczeń 2017r.
2.        Promowanie pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem  oraz w trudnych sytuacjach.

Profilaktyka zachowań ryzykownych.

§  zajęcia lekcyjne, imprezy i wycieczki integracyjne jako podstawa zbudowania zgranego zespołu klasowego przez cały okres realizacji  projektu wychowawcy klas
§   zajęcia z psychologiem nt. „Stres i efektywne sposoby radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach” dla uczniów klas IV-VI według ustalonego harmonogramu p. St. Waniołek – psycholog PPP w Dąbrowie Tarnowskiej

 

§  realizacja działań profilaktycznych zawartych w projekcie „Żyję zdrowo-stop nałogom”

 

według ustalonego harmonogramu w roku szkolnym 2016/2107 p. K. Ubas – pedagog szkolny,

p. Paulina Tendera -koordynator projektu

§  zorganizowanie profilaktycznego programu słowno – muzycznego pt.  „Nie  palę, nie piję – żyję zdrowo”        koszt 650 zł brutto

 

czerwiec 2017r. GKRPA przy Urzędzie Gminy w Oleśnie
3.        Propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.

Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§  udział uczniów klas I w programie Klub Bezpiecznego Puchatka

§  udział uczniów klas I-VI w akcji „Odblaskowa Szkoła”

§  udział uczniów kl. I-III i IV-VI naszej szkoły w Gminnym i Powiatowym Konkursie  BRD

§  przygotowywanie w ramach zajęć technicznych i zajęć wychowania fizycznego  uczniów klas IV do uzyskania karty rowerowej

październik  2016r.-2019r.

 

 

według ustalonego terminu

wychowawcy klas  I,

p. J. Reczek – nauczyciel techniki

p. T. Hońdo – nauczyciel wych. fizycznego

§  prelekcja wśród uczniów klas I-VI nt. zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w ramach zajęć z osobą przeszkoloną w ramach udzielania I pomocy przedmedycznej przez cały okres realizacji projektu p. S. Nowak,

p. M. Szczepańska

4.        Promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. §  prelekcja dla uczniów nt. zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych  środków ochrony roślin, nawozów i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

§  udział uczniów naszej szkoły w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” organizowanym przez KRUS

marzec 2017r. p. J. Bartoń – dyrektor szkoły,

przedstawici-el KRUS PT  Dąbrowa Tarnowska

5.        Edukacja zdrowotna.

Propagowanie pozytywnych form

spędzania wolnego czasu

 

 

§  Realizacja programów i projektów promujących zdrowy styl życia:

–      Trzymaj Formę

–      Nie pal przy mnie proszę

–      Śniadanie daje moc

–      Europejski Kodeks Walki z Rakiem

–      Wolni od azbestu

§  zajęcia sportowe pozalekcyjne w ramach programów „Juniorsport”  w roku szkolnym 2015/16, „SKS ”w roku szkolnym 2016/17

§  Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych LZS Olesno – zajęcia sportowe z piłki nożnej

§  Uczniowski Klub Sportowy UKS Olesno –  zajęcia z tenisa stołowego

§  wyjazdy na basen w ramach projektów „Już pływam”, „Umiem pływać”, „Powszechna nauka pływania uczniów III klas szkół podstawowych z terenu Gminy Olesno”

§  Udział w programach dożywiania:

–     „Szklanka mleka”,

–     „Owoce w szkole”

–     „5 porcji warzyw, owoców lub soku”

–     „Darmowe jabłka”

§  organizowanie Gminnego Turnieju

Drużynowego/Indywidualnego Tenisa Stołowego w kategorii chłopców i dziewcząt

§  organizowanie Gminnego Turnieju Piłki Ręcznej „Szczypiorniak na Orlikach”

§  Gminny Memoriał im. Józefa Kurpaski

cały okres realizacji projektu p. Jarosław Bartoń – dyrektor szkoły
6.        Eliminowanie negatywnych zachowań i przejawów agresji na terenie szkoły.

Profilaktyka zachowań agresywnych.

 

§  Reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy:

–          podejmowanie działań dyscyplinujących zgodnie ze Statutem Szkoły  oraz Procedurami postępowania w trudnych sytuacjach

–          Konsultowanie problemów  wychowawczych i emocjonalnych uczniów ze specjalistami.

§   W razie konieczności odpowiednie wykorzystanie monitoringu wizyjnego szkoły.

według potrzeb

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele,

p. K. Ubas – pedagog szkolny,

p. Z. Janeczek– wicedyrektor szkoły

 

§  Realizacja na lekcjach wychowawczych tematyki poświęconej agresji, przemocy – Tworzenie Klasowych Kodeksów Zasad Przeciw Agresji i Przemocy oraz listy konsekwencji za nieprzestrzeganie tych zasad  (klasy IV-VI) przez cały okres realizacji projektu wychowawcy klas IV-VI
7.        Doskonalenie rozwiązań organizacji pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole. §  Dopracowanie  planu dyslokacji nauczycieli podczas dyżurów  ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wskazanych w ankietach: szatnia, korytarze, toalety na I piętrze. wrzesień 2015r. p. Z. Janeczek – wicedyrektor
§  Opieka nad uczniami podczas ostatnich lekcji – sprowadzanie uczniów do szatni przez nauczyciela.

§  Rozwiązywanie spraw związanych z niewłaściwym zachowaniem uczniów z udziałem nauczyciela dyżurującego.

cały okres realizacji projektu wszyscy nauczyciele
§  Skuteczne wykorzystanie monitoringu szkolnego – bieżący monitoring- analiza zdarzeń konfliktowych, natychmiastowa reakcja. według potrzeb p. Z. Janeczek – wicedyrektor
§  Organizowanie próbnej ewakuacji. rok szkolny 2015/2016 p. J. Bartoń  – dyrektor szkoły

 

§  Zadbanie o jak najmniejszy kontakt uczniów Szkoły Podstawowej w Oleśnie z uczniami z Gimnazjum:

osobne świetlice szkolne dla uczniów SP  i Gimnazjum w Oleśnie

wrzesień 2015r.
8.        Promowanie pozytywnych wartości, wzorców, zachowań. §  promowanie wśród uczniów pozytywnych wzorców (uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce, konkursach, zawodach sportowych, „Najlepszy absolwent szkoły”, „Najlepszy sportowiec”, „Superklasa”) cały okres realizacji projektu wychowawcy,

Samorząd Uczniowski

§  promowanie pozytywnych wzorców poprzez prowadzenie na terenie szkoły działalności Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej cały okres realizacji projektu p. R. Ciepiela,

p. I. Jarosz,

P. D. Zych

§  zorganizowanie Dnia Życzliwości 14 lutego 2017r. p. K. Ubas
§  angażowanie uczniów w akcje charytatywne:

–      przedświąteczna zbiórka żywności i środków czystości dla rodzin potrzebujących

–      „Bucik dla czarnego brata” Caritas

–      „Makulatura na misyjne studnie” Caritas

–      „Pomóż i ty” – rozprowadzanie cegiełek

–      „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

przez cały okres realizacji projektu p. M. Szczepańska,

s. B. Dudek

9.        Upowszechnianie zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej. §  Udział uczniów klas I-VI w ogólnopolskim konkursie plastycznym „W trosce o nasze bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2015/16 oraz „25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” w roku szkolnym 2016/17 – organizowanie etapu gminnego

§  Udział uczniów klas IV-VI w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej  – organizowanie etapu gminnego

§  realizacja we współpracy z PSP w Dąbrowie Tarnowskiej i OSP w Oleśnie w klasach III  programu edukacyjnego pod

hasłem „Co mogę zrobić dla siebie i innych w trakcie realnego zagrożenia, czekając na przybycie ratowników?”

według ustalonego harmonogramu Zarząd Oddziału Gminnego OSP Olesno,

p. D. Zych

 

p. I. Jarosz,

p. R. Ciepiela – wychowawcy kl. III

 

10.    Bezpieczeństwo wokół szkoły i w drodze do szkoły. §  Ujęcie w harmonogramie patroli policyjnych zadań do realizacji w terenie przyległym do obiektu szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem ulicy zwłaszcza w godzinach porannych oraz kończenia zajęć przez uczniów. na bieżąco wg dyslokacji KPP w Dąbrowie Tarnowskiej
11.    Realizacja programów i projektów  mających na celu zwiększenie efektywności nauczania i uczenia się oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami, a także przedstawicielami środowisk społeczności lokalnych. §  „Szkoła ucząca się” Centrum Edukacji Obywatelskiej

§  „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” Ministerstwo Edukacji Narodowej

cały okres trwania projektu p. J. Bartoń – dyrektor szkoły
12.    Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie wycieczek szkolnych. §  Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych zorganizowany dla wszystkich nauczycieli w ramach WDN

§  Opracowanie regulaminu wycieczek szkolnych dostosowanego do aktualnych przepisów prawnych

 

 

Rok szkolny 2016/2017 p. J. Bartoń – dyrektor szkoły
13.    Rozbudowa monitoringu. §  zamontowanie dodatkowo 4 kamer (jadalnia, umywalnia chłopców i dziewcząt na I piętrze, I piętro koło sali nr 35)

 

rok szkolny 2015/2016 i

2016/2017

p. J. Bartoń – dyrektor szkoły

 

14.    Ochrona przed szkodliwymi treściami w Internecie §  aktualizacja programu „Opiekun Ucznia”  na komputerach w pracowni informatycznej i na świetlicy szkolnej

§  wykupienie licencji  programu „Strażnik Ucznia”

 

przez cały okres realizacji projektu p. J. Bartoń –

dyrektor szkoły

15.    Remonty i poprawa infrastruktury. §  Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych

§  Remont gabinetu higienistki szkolnej

rok szkolny 2015/2016 , 2016/2017 p. J. Bartoń – dyrektor szkoły

 

§  Projekt nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Oleśnie

§  Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej

 

marzec  2017r.

 

2017-2019

§  odnowienie elewacji budynku szkoły

§  remont ciągów komunikacyjnych oraz  ogrodzenia

2017-2019