Małopolski Program Stypendialny

Małopolski Program Stypendialny w ramach
RPO WM 2022/2023.

Nabór Wniosków od  28 października 2022 r. do 26 listopada 2022 r.

Celem projektu pn. Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM nr RPMP.10.01.05-12-0041/22 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (począwszy od klasy V) oraz ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2022/2023.

Stypendium będzie przyznane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określą regulamin udzielania stypendiów i ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium.

Przewidziano wypłatę 1750 stypendiów i realizowanie 1750 indywidualnych planów rozwoju.  

Całkowita wartość projektu wynosi 12 705 000 zł, w tym współfinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – 10 799 250 zł i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 1 270 500 zł. Wkład własny Województwa Małopolskiego to 635 250 zł.

***********************************************************************************************

INFORMACJA Z DNIA 27 PAŹDZIENIKA 2022 r. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2022/2023

I.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 w projekcie pn. „Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.
Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) dla uczniów:
a) klas 5-8 szkół podstawowych,
b) szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących.

W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
1) pismo przewodnie do wniosku (.doc)
2) wniosek o przyznanie stypendium (.xlxs),
3) kopię świadectwa za rok szkolny 2021/2022 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2021/2022.
UWAGA!! W przypadku uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2021/2022.

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty należy dołączyć:
4) kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym).
*osiągnięcia w konkursach i/lub olimpiadach dot. roku szkolnego 2021/2022,
5) kopię świadectwa za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021,
6) kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list pod rygorem nieudowodnienia okoliczności na którą Wnioskodawca się powołuje,
6) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
7) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2020 r., poz. 1036).

2. Wykaz:

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:
1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
3. Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami, a tut. Urzędem.

III.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Dokumenty należy składać w terminie od  28 października 2022 r. do 26 listopada 2022 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:
 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS UE 2022/2023.
  O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
 • osobiście – na dziennikach podawczych urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS UE 2022/2023 w:
  – Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”,
  – Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
  – Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123.

IV.

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.

V.

Przed zawarciem umowy stypendialnej Stypendysta zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:

 1. Indywidualnego Planu Rozwoju (.doc, .pdf),
 2. oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf),
 3. oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.doc.pdf),
 4. przedstawienia formularza danych osobowych, (.pdf),
 5. oświadczenia uczestnika projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf).

* Stypendysta jest zobowiązany do sporządzenia Indywidualnego Planu Rozwoju najpóźniej do dn. 27 grudnia 2022 r. (dokument jest składany w momencie utworzenia list rankingowych) oraz zawarcia porozumienia z Opiekunem dydaktycznym (wzór umowy (.doc) – dokument pozostaje u Wnioskodawcy).

Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta składa sprawozdanie* (.doc, .pdf).
* Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji IPR w terminie do 31 sierpnia 2023 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

VI.

Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Zespół ds. Stypendiów:
Kraków
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Patrycja Wądek – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 743,
Wojciech Kucharski – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729,
Aleksandra Warpacha – Referent, tel. 12 61 60 729.
Nowy Sącz

Piotr Grześków – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 975,
Łukasz Martyka – Inspektor, tel. 12 61 60 973.
Tarnów
Agnieszka Borzęcka – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 166,
Dariusz Niedojadło – Inspektor, tel. 12 61 60 165.

Sekretariat Departamentu EK, tel. 12 61 60 700
e-mail: sekretariat.ek@umwm.malopolska.pl

Link: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm-20222023