Doradztwo zawodowe

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego w klasach VII  i VIII szkoły podstawowej wprowadza się obowiązek realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które w  ustawie Prawo oświatowe wskazano jako jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. W każdej klasie zrealizowane zostanie 10 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o autorski program nauczania.

Ścieżki kształcenia
Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.
Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego do pobrania: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

KILKA PROPOZYCJI TESTÓW I ANKIET, KTÓRE POMOGĄ W ZBADANIU WŁASNYCH PREDYSPOZYCJI, ZAINTERESOWAŃ I SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH

aspiracje
orientacje życiowe
predyspozycje zawodowe
przyswajanie informacji
samoocena
siła woli
temperament
test agresywności
test konfliktowości
zainteresowania i skłonności
znajomość siebie
Wykorzystano ankiety i testy ze strony wydawnictwa WSiP oraz z poradnika J.Woronieckiej „Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu”.