Misja

Nasza szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, która polega na harmonijnej realizacji przez wszystkich pracowników pedagogicznych zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
Nauczyciele naszej szkoły dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształcenia umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywują do dalszej edukacji.Wspomagając rozwój dziecka jako osobę i wprowadzając ją w życie społeczne szkoła zobowiązuje się przede wszystkim:

1.Prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami, kształtowania nawyków społecznego współżycia.

2.Rozwijać poznawcze możliwości uczniów poprzez działanie, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata.

3.Rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego.

4.Rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze.

5.Umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów poprzez prezentację wytworów jego pracy.

6.Rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych.

7.Kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

8.Rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego , dostępnego jego doświadczeniu.

9.Wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej.

10.Stwarzać warunki do rozwoju wyobrażeń i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.

11.Zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

12.Zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

13.Uwzględniać indywidualną potrzebę dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans.

14.Stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

15.Stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

16.Stwarzać w szkole przyjazną atmosferę i wspomagać dziecko w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

17.Wspierać swoją pracą wychowawczą rodziców w wypełnianiu ich rodzicielskich obowiązków.