Nowy program stypendialny dla uczniów i studentów Województwa Małopolskiego finansowany ze środków własnych.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 w ramach projektu pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.
Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie i studenci, których miejsce zamieszkania  znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.
Wsparciem mogą zostać objęci:
uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:
1) ogólne lub

2) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego,
studenci (należy przez to rozumieć osobę do 26 roku życia, kształcącą się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną). Szczegółowe zasady określają: Regulaminy wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego, przyjęte przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr LIV/825/18 z dnia 15 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7384).

II.
W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 r. będą przyznawane stypendia:

dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:

1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,

2) za szczególne osiągnięcia sportowe,

3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;

b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;

c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny