Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I.
Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem ww. projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Powyższy cel realizowany jest poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w formie finansowej.
Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania  znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.
Wsparciem mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:
1) ogólne lub
2) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę  programową kształcenia ogólnego.
II.
Stypendium na rok szkolny 2018/2019 (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) dla uczniów:
a) klas 5-7 szkoły podstawowej wynosi 4 800 zł,
b) klas 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum) – 6 000 zł,
c) szkół ponadpodstawowych – 7 200 zł.
Stypendium na realizację – pod opieką Opiekuna dydaktycznego – celów edukacyjnych określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju będzie wypłacone w trzech równych transzach. Pierwsza transza zostanie przelana w terminie do 30 dni od zawarcia umowy stypendialnej (do wglądu wzór umowy). Wypłata drugiej i trzeciej transzy nastąpi odpowiednio nie wcześniej niż w lutym i maju 2019 roku.
III.
W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, który został zamieszczony poniżej.
Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.
W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć:
kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2017/2018),
kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym 2017/2018),
kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć,
kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje,
oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.
Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.
Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu pracownikowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w niżej wskazanych lokalizacjach.
Więcej informacji oraz wzory wymaganych dokumentów.

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-20182019