HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DO  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2020/ 2021

Od 15 czerwca do 10 lipca – Termin składania wniosków do szkół ponadpodstawowych  wraz z dokumentami.

Od 26 czerwca do 10 lipca – Dostarczenie do szkół ponadpodstawowych świadectw  szkolnych (kopia).

Od 31 lipca do 4 sierpnia   – Dostarczenie do szkół ponadpodstawowych zaświadczeń  o wynikach egzaminów ósmoklasistów (kopia).

12 sierpnia   – Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły ponadpodstawowej.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia – Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do danej szkoły ponadpodstawowej poprzez złożenie oryginału świadectwa    ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

19 sierpnia 2020 r.  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  list  kandydatów przyjętych i list  kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga!

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Proszę o wybranie kilku szkół, gdyż nie ma postępowania uzupełniającego. Złożenie wniosków o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły gwarantuje dostanie się do szkoły ponadpodstawowej.

Poniżej link do harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych udostępniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Adresy stron internetowych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego 

1.Zespół Szkół w Brniu

Adres strony:   www.zspbren.pl      

2. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Oferta, zasady i terminy rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.lo-dabrowa-tarnowska.pl w zakładce REKRUTACJA 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą liceum dostępną na stronie szkoły oraz fanpage’u LO:https://www.facebook.com/lodabrowatarnowska/

3. Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego  w Dąbrowie Tarnowskiej

Wniosek do Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego dostępny jest pod adresem www.zsdt.edu.pl  w sekcji „Rekrutacja online”

4.Powiatowe Centrum  Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

https://www.pceikz.pl/index.php/13-aktualnosci/921-wirtualny-dzien-otwarty