Organizacja pracy w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie, w okresie epidemii SARS-CoV-2, w roku szkolnym 2020/2021

 1. Przy wejściu głównym do budynku szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły powinny dezynfekować dłonie lub posiadać rękawiczki ochronne, oraz mieć zakryte usta i nos.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Uczniowie powinni być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka szatni szkolnej zachowując zasady:
 6. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 7. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 8. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 9. opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 11. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który należy dezynfekować po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 12. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy uczniowie wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem Nauczyciele muszą dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 13. Wychowawcy klas posiadają w dziennikach lekcyjnych aktualne numery kontaktowe do rodziców/opiekunów uczniów. Zaleca się prowadzenie dodatkowych alternatywnych sposobów komunikacji (komunikatory internetowe, poczta elektroniczna).
 14. Wprowadza się stały przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas: 1a – 13,
  1b – 12, 2a – 14, 2b – 16, 2c – 11, 3a – 31, 3b – 15, 3c – 32, 4a – 33, 4b – 35, 5a – 24,
  5b – 30, 6a – 45, 6b – 46, 6c – 41, 7a – 48, 7b – 47, 7c – 44, 8a – 49, 8b – 40.
 15. Klasy 1 – 5 do budynku szkoły wchodzą głównym wejściem w szatni, klasy 6 – 8 wchodzą do szkoły drugim wejściem (druga klatka schodowa). Ten sam schemat obowiązuje przy wychodzeniu z budynku szkoły po skończonych zajęciach.
 • Uczniowie klas 1, 2 i 3 w czasie przerw międzylekcyjnych mogą przebywać w salach lekcyjnych, lub na korytarzach szkolnych (klasy 1, 2 oraz 3b – parter, klasy 3a i 3c – pierwsze piętro), a także na podwórku szkolnym – przed głównym wejściem do szkoły.
 • Uczniowie klas 4, 5, 6, 7, 8 w czasie przerw międzylekcyjnych mogą przebywać w salach lekcyjnych, lub na korytarzach szkolnych oraz na podwórku szkolnym – na placu między budynkiem szkoły i nową salą, korzystając z wejścia i wyjścia przez przewiązkę.

W salach lekcyjnych uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli. Jeżeli nauczyciel opuszcza salę razem z nim na korytarz wychodzą uczniowie, którzy następnie oczekują przed salą lekcyjną na przyjście innego nauczyciela.

 1. Na korytarzach szkolnych obowiązują zasady dystansu społecznego, tzn. minimum
  1,5 m odległości. Uczniowie na przerwach powinni przebywać w gronie osób z danej klasy, przy zachowaniu zasady dystansu. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego (w ramach zajęć lekcyjnych oraz świetlicowych) oraz pobyt na świeżym powietrzu na obszarze podwórka szkolnego.
 2. Uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły rekomenduje się zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Dotyczy to szczególnie sytuacji w których utrudniona jest możliwość zachowania dystansu społecznego – we wspólnie użytkowanych miejscach, np. podczas przerw, w pokoju nauczycielskim, na korytarzach.
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy (piłki, skakanki, itp.) oraz podłoga będą myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie sal dydaktycznych, w tym świetlicy odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący dane zajęcia. Za wietrzenie korytarzy odpowiadają pracownicy obsługi.
 7. Nauczyciel w klasach I-III może organizować przerwy dla swoich uczniów w innym czasie niż obowiązujące w szkole, ale nie rzadziej niż co 45 minut.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy.
 10. Po skończonych zajęciach uczniów do szatni sprowadza nauczyciel mający ostatnią lekcję w danej klasie.
 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, na podwórku szkolnym oraz w pomieszczeniach sali gimnastycznej. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w pomieszczeniach świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 12. Ogranicza się kontakty personelu kuchennego, pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.
 13. Zajęcia pozalekcyjne, będą prowadzone w szkole z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych.
 14. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa „Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej”.
 15. Gabinet higienistki szkolnej funkcjonuje według „Zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej”, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz wytycznych MEN.
 16. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdej przerwie należy przeprowadzić dezynfekcję klamek, poręczy, ubikacji (umywalek, pisuarów, kranów, desek i pokryw mis), pojemników na ręczniki jednorazowe, mydelniczek, urządzeń do dezynfekcji. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym dniu przeprowadza się dezynfekcję sal lekcyjnych (blatów stołów, poręczy krzeseł) oraz korytarzy.
 17. W sali informatycznej każdy uczeń przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem znajdującym się w pomieszczeniu.
 18. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 19. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 20. Dezynfekcję placu zabaw przeprowadza się po każdym dniu zajęć.
 21. Sklepiki szkolne pozostają zamknięte do odwołania.
 22. Uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnych dowozów autobusami szkolnymi, na zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w transporcie publicznym. Autobusem można przewozić, w tym samym czasie maksymalnie tyle osób ile wynosi liczba miejsc siedzących w autobusie. Podróżujących obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką. Przed wejściem do autobusu obowiązują zasady dystansu społecznego (min. 1,5 m odległości). Autobus znajduje się na przystanku przed szkołą na 5 minut przed dzwonkiem na przerwę. Uczniowie sukcesywnie zajmują miejsca w autobusie. Uczniowie zajmują miejsca według kolejności wysiadania na poszczególnych przystankach.  Dowozy i odwozy odbywają się według harmonogramu ustalonego przez dyrektora CUW w Oleśnie. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w autobusach szkolnych odpowiadają opiekunowie przebywający w autobusach.

 

Gastronomia

 

 1. W pomieszczeniach kuchni szkolnej mogą przebywać tylko pracownicy kuchni.
 2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowuje się odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 3. W pomieszczeniu jadalni szkolnej (duża sala) znajduje się dystrybutor wody pitnej w postaci pojemnika z wodą z kranikiem. Uczniowie korzystają z kubeczków jednorazowych. Każdy korzystający powinien dbać o wyrzucenie do pojemnika zużytych kubeczków. Dodatkowo pracownicy kuchni prowadzą stały nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym urządzenia i jego otoczenia. Urządzenie jest obsługiwane przez pracownika kuchni, lub nauczyciela świetlicy.
 4. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych w sposób zapewniający prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Wprowadza się zmianowe wydawanie herbaty i posiłków. Zaleca się ich spożywanie przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków przeprowadza się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł, po każdej grupie.

Harmonogram żywienia:

 • herbata:
 • po pierwszej godzinie lekcyjnej: klasy 1 – 3 (klasy 1 mała sala, 2 i 3 duża sala)
 • po drugiej godzinie lekcyjnej: klasy 4 – 8 (klasy 4 i 5 mała sala, 6, 7, 8 duża sala)

 

 • obiad:
 • godzina 10.40: klasy 1 – 3, (klasy 1 mała sala, 2 i 3 duża sala):

Opiekę podczas spożywania posiłków przez uczniów z klas 1 – 3, w ramach danej godziny lekcyjnej, sprawuje nauczyciel uczący w danym oddziale. Obserwuje on również dzieci, będące pod jego opieką, nie korzystające z posiłków, które przebywają w tym czasie na ławeczce przed pomieszczeniem świetlicy.

 • godzina 10.55: klasy 4 – 6 (klasy 4 mała sala, 5 i 6 duża sala)
 • godzina 11.55: klasy 7 – 8 (klasy 8 mała sala, klasy 7 duża sala)

Harmonogram może być modyfikowany stosownie do potrzeb.

Kuchnia szkolna rozprowadza kanapki zapakowane w woreczki.

 1. W stołówce obiady będą podawane przez wyznaczonych pracowników kuchni. W celu minimalizowania kontaktu pracowników kuchni z uczniami, należy wydawać herbatę oraz posiłki przed przyjściem danej grupy na jadalnię. Po skończonym posiłku uczniowie opuszczają jadalnię pozostawiając sztućce oraz naczynia na stołach. Są one usuwane ze stołów przez pracowników, po opuszczeniu jadalni przez uczniów. Podczas wydawania posiłków oraz sprzątania pracownicy kuchni zachowują zasady bezpieczeństwa (maseczki zasłaniające usta i nos, rękawice ochronne, fartuchy oraz czepki).
 2. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C oraz wyparzane.
 3. Dostarczanie posiłków w ramach cateringu do Oddziałów Przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu odbywa się według obowiązujących instrukcji. Mycie i wyparzanie sztućców i naczyń przeprowadza się w budynku szkoły, zgodnie z wytycznymi.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u ucznia lub pracownika szkoły

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Nauczyciele powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, dyżury wykonują w ramach 50% czasu przewidzianego na dyżur.
 3. Izolatka dla osób u których wystąpią objawy chorobowe, (szczególnie podwyższona temperatura oraz objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych) znajduje się w sali numer 56, przy szatni. Nauczyciel który zaobserwuje objawy chorobowe powinien niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły oraz zaprowadzić ucznia do sali numer 56. Dyrektor szkoły wyznacza pracownika, który przebywa z osobą odizolowaną, do czasu odebrania dziecka przez rodzica. W pomieszczeniu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk z którego należy skorzystać po wejściu do pomieszczenia. Osoby przebywające w pomieszczeniu obowiązuje dystans wynoszący co najmniej 1,5 m. Po opuszczeniu sali przez osobę z objawami chorobowymi, należy pomieszczenie dokładnie wywietrzyć i każdorazowo przeprowadzić dezynfekcję (klamki, poręczy krzeseł, blatów i innych miejsc).
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej każdy pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.)
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o wystąpienie zakażenia.

 

 

 

Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia koronawirusem:

 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, częściowo lub w całości zawiesza stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i zleca prowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w szkole. Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadza w całej szkole kształcenia na odległość (edukację zdalną). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.