OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

INFORMACJA Z DNIA 27 października 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.
Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Szczegółowe zasady określa  Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – (tekst jednolity).

II.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:
a) klas 5-7 szkoły podstawowej,
b) klas 8 szkoły podstawowej,
c) szkół ponadpodstawowych.

W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
1) pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
2) wniosek o przyznanie stypendium (.xlxs),
3) kopię świadectwa za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.
UWAGA!! W przypadku uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2020/2021.

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty należy dołączyć:
4) kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
5) kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
6) kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z kopią regulaminu studiów wyższych na podstawie którego zajęcia zostały zorganizowane,
7) kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list pod rygorem nieudowodnienia okoliczności na którą Wnioskodawca się powołuje,
8) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
9) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem, 
10) kopię świadectwa za rok szkolny 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

*Osiągnięcia o których mowa w pkt 4-6 dot. roku szkolnego 2020/2021.

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

2. Wykaz:

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:
1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
3. Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami, a tut. Urzędem.

III.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Dokumenty należy składać w terminie od  28.10.2021 r. do 26.11.2021 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:
 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022.
  (jest to sposób rekomendowany z uwagi na sytuację epidemiologiczną, a także jedyny możliwy sposób uzyskania potwierdzenia złożenia (wysłania) dokumentów poprzez posiadanie pocztowego/kurierskiego dowodu nadania). O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
 • lub osobiście w:
  – Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”,
  – Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
  – Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022.

! UWAGA:  Informujemy, iż nie ma możliwości osobistego składania dokumentów na os. Teatralnym 4 a w Krakowie (Nowa Huta). Osobiste składanie dokumentów jest możliwe tylko w lokalizacjach wymienionych powyżej.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia wszystkich pracowników, informujemy, iż od dnia 17 sierpnia 2020r. do odwołania UMWM zostaje całkowicie zamknięty dla interesantów zewnętrznych. Tym samym, nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia dokumentów „za zgodność z oryginałem” oraz uzyskania potwierdzenia wpływu (jedyną opcją, aby takie potwierdzenie uzyskać, jest nadanie przesyłki u operatora publicznego).

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.

V.

Przed zawarciem umowy stypendialnej Stypendysta zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:

 1. Indywidualnego Planu Rozwoju (.doc, .pdf),
 2. oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf),
 3. oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.doc.pdf),
 4. przedstawienia formularza danych osobowych, (.pdf),
 5. oświadczenia uczestnika projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf).

* Stypendysta jest zobowiązany do sporządzenia Indywidualnego Planu Rozwoju najpóźniej
do dn. 27 grudnia 2021 r. (dokument jest składany w momencie utworzenia list rankingowych) oraz zawarcia porozumienia z Opiekunem dydaktycznym (wzór umowy (.doc) – dokument pozostaje u Wnioskodawcy).

Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta składa sprawozdanie* (.doc, .pdf).
* Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji IPR w terminie do 31 sierpnia 2022 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

VI.

Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Sekretariat Departamentu EK, tel.: 12 61 60 700
e-mail: sekretariat.ek@umwm.malopolska.pl

Zespół ds. Stypendiów:
Kraków
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Patrycja Wądek – Inspektor, tel. 12 61 60 743,
Wojciech Kucharski – Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 728,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729,
Alicja Burek – Referent, tel. 12 61 60 753.
Nowy Sącz

Łukasz Martyka – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 973,
Piotr Grześków – Inspektor, tel. 12 61 60 975.
Tarnów
Agnieszka Borzęcka – Inspektor, tel. 14 68 88 810 wew. 119,
Dariusz Niedojadło – Starszy Specjalista, tel. 14 68 88 810 wew. 119.

Wszystkie informacje dostępne pod linkiem:

www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20212022