Szkolny konkurs na prezentację multimedialną poświęconą życiu i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Szczegóły konkursu:

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Oleśnie.

Cele: – upowszechnianie wiedzy o osobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
– pobudzanie postaw patriotycznych oraz religijnych wśród młodzieży,
– przybliżanie wartości zawartych w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia,
– rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
– kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
– wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
– skłonienie młodzieży do refleksji nad autorytetami.

 Uczestnicy: Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VIII naszej szkoły.

Sposób przeprowadzenia konkursu: 
1.Uczestnicy konkursu przygotowują prezentację multimedialną pt: „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia” 
2.Prezentację należy wykonać w programie PowerPoint, lub (Prezentacje Google)
3.Powinna składać się ona z min. 20 slajdów
4.Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut, slajdy powinny być prezentowane automatycznie.
5.W prezentacji powinna być zawarta informacja o wykorzystanych materiałach źródłowych (ostatni slajd).
6).Każdą pracę należy opisać wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika, klasa,
7.Szkolna komisja dokonuje wyboru trzech najlepszych prac, które należy dostarczyć osobiście nauczycielowi informatyki lub przesłać mailem na adres henrykjaneczek@gmail.com. w terminie do 8 czerwca 2022 r.  Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły.

 Kryteria oceniania:

1.Zgodność treści prezentacji z tematem konkursu,
2.Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,
3.Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
4) Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawionych treści,
5.Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,
6.Ogólne wrażenie estetyczne,
7.Zamieszczenie bibliografii,
8 Poprawność językowa.

Nagrodzone prezentacje będą umieszczone na stronie naszej szkoły, czyli będą publikowane w Internecie, nie mogą naruszać praw autorskich twórców podobnych materiałów zamieszczonych w Internecie.

Henryk Janeczek.