Projekt nauki pływania ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pod nazwą „Umiem pływać 2023” w Gminie Olesno.

Uczniowie z wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Olesno realizowali w 2023 roku projekt nauki pływania pod nazwą „Umiem pływać”. Program współfinansowany był ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt realizowany był od 1 marca 2023 roku do 21 grudnia 2023 roku. Zgodnie z podpisaną umową nauczaniem pływania objętych było 135 uczniów podzielonych na 9 grup szkoleniowych po 15 dzieci. Kwota dofinansowania przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki to 15 000,00 zł. Wkład  własny Gminy Olesno wyniósł 29 060,00 zł. Razem projekt zamknie się kwotą 44 060,00 zł. Ze Szkoły Podstawowej w Oleśnie nauką pływania objętych było 90 dzieci, ze Szkoły Podstawowej w Zalipiu, Dąbrówkach Breńskich i Pilczy Żelichowskiej po 15 dzieci z każdej z tych szkół.  Wszyscy uczestnicy Projektu byli uczniami klas I-III szkoły podstawowej. Każda grupa zrealizowała 20 godzin nauki pływania.   Zajęcia odbywały się na Krytej Pływali w Dąbrowie Tarnowskiej. Ze środków przedsięwzięcia sfinansowano:  wynajem obiektu – bilety wstępu, transport, instruktorów nauki pływania oraz opiekę nauczycielską. Organizowane zajęcia pozwoliły wypełnić czas wolny  w sposób aktywny i bezpieczny. Zakładanymi celami było edukacyjno-wychowawczymi było: nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, korygowanie wad postawy, efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej, wyrównanie szans w dostępie do tej infrastruktury poprzez objęcie projektem uczniów, którzy zamieszkują w miejscowościach gdzie brak jest krytych pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Bardzo istotnym było również zachęcanie  dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego po prawie 3 letnich ograniczeniach spowodowanych pandemią Covid-19.

„Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”.